ArchiwumBusiness models of foreign subsidiary units of international companies – theoretical considerations / Modele biznesu zagranicznych jednostek mię- dzynarodowych przedsiębiorstw – rozważania teoretyczne
Autor: Mounia Benabdallah, Krzysztof Ćwik, Macher Kachour, Grzegorz Krzos, Dorota Leszczynska, Krystian Olek, Estera Piwoni-Krzeszowska


Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Relational abilities in shaping the dynamic abilities of the company
Autor: Wiesław Danielak


Badania marketingowe a wyniki nowych produktów – efekt mediacyjny jakości informacji rynkowych / Marketing research vs. new products performance – mediation effect of market information quality
Autor: Dariusz Dąbrowski


Prezentacja i modelowanie analityki marketingowej w aplikacji kokpitu menedżerskiego / Presentation and modelling of marketing analysis in the application of managerial dashboards
Autor: Grażyna Golik-Górecka


Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych / Business value in R&D projects
Autor: Dawid Jasiński


Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie / The principles of labor disputes settlement in an enterprise
Autor: Andrzej Kozina


Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi / Open innovations as a strategic challenge in the management of creative clusters
Autor: Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek


Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych / Methods of strategic analysis as a tool for creating a strategy for an enterprise from the refrigeration appliances industry
Autor: Agata Paluch


Zarządzanie procesami w administracji samorządowej zgodne z koncepcją dobrego rządzenia / Process management in local government administration coherent with good governance concept
Autor: Witold Szumowski


Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT / Training needs analysis of future ICT entrepreneurs
Autor: Dagmara WójcikWspółczesna wersja metody QFD /The modern version of QFD
Autor: Marek Ćwiklicki


Integrated marketing communication – towards a holistic concept / Zintegrowana komunikacja marketingowa – w stronę holistycznej koncepcji
Autor: Magdalena Daszkiewicz, Anetta Pukas


Koordynacja – syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych – wybrane aspekty / Coordination – synthetic directive of effective functioning of complex systems – selected aspects
Autor: Katarzyna Grzybowska


Podejścia do badania negocjacji /Approaches to study negotiations
Autor: Andrzej Kozina


Wpływ elementów nazwy na wizerunek marki – wyniki badań empirycznych /Effect of the suggestive name elements on the brand name – results of empirical research
Autor: Agata Krycia-Chomińska, Aleksandra Szpulak


Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / Corporate Social Responsibility raporting in the mining industry according to the Global Reporting Initiative
Autor: Jan Kudełko, Natalia Hop, Wioletta Kozłowska-Pęciak, Cezary Bachowski


Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP/The importance of the implementation of smart specialisations for the development of the SME sector
Autor: Jarosław Ropęga


Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast / Ephemerides, cathedrals in the desert and ballast in local development governance of small towns
Autor: Andrzej Sztando


Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu / Stakeholders management as the success factor of an innovative project
Autor: Marek Wirkus, Ewa KusioIdentyfikacja mechanizmów obronnych menedżerów (The identification of defense mechanisms of managers)
Autor: Adela Barabasz


Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora (Competency model for profesional mentor)
Autor: Małgorzata Baran


Partnerzy czy przeciwnicy – wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi (Partners or rivals – chosen aspects of relations between subordinates and supervisors)
Autor: Agnieszka Izabela Baruk


Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (Human capital as a component of intellectual capital in a company)
Autor: Radosław Dawidziuk


Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów sił zbrojnych RP (Evolution of army leadership in the doctrines of the US Army and its implications in the process of training candidates for officers of Polish Armed Forces)
Autor: Joanna Kacała, Andrzej Michaluk


Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu? (Can the concept of positive leadership become a paradigm in management studies?)
Autor: Robert Karaszewski, Andrzej Lis


Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników – przykład inżynierów (Determinants of organizational commitment (on the example of engineers))
Autor: Krystyna Kmiotek


Motywatory zmniejszające uczucie niepewności – porównawcze studium przypadków (Motivators reducing the feeling of uncertainty – comparative case study)
Autor: Marek Krasiński


Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach (The influence of HRM practices on the employee engagement in innovative enterprises)
Autor: Dagmara Lewicka, Anna Rakowska


Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji – założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania (Social interactions conducive to employee engagement in the organization – assumptions in the light of the theory of organization and management)
Autor: Marta Moczulska, Janina Stankiewicz


Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów (Paradoxes in the management of human capital in managers’ appraisal)
Autor: Joanna M. Moczydłowska


Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian (Determinants of management functions performance in the years 1997- -2000 and 2011-2014. Structure and directions of changes)
Autor: Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska


Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym (The paradox of work effectiveness – between building employee’s engagement and burnout)
Autor: Beata Skowron-Mielnik


Paradoksalne i nieparadoksalne oksymoronizmy w strategiach zarządzania kompetencjami pracowniczymi – refleksje badawcze (Paradoxical and nonparadoxical oxymora in the strategies of competency management – research reflections)
Autor: Marzena Stor


Rekrutacja i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych (Processes of recruitment and selection of managers and specialists in capital groups in the light of empirical research)
Autor: Czesław Zając


Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów (Managing the workforce from the full of paradoxes generation)
Autor: Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara ChomątowskaRola inteligentnych specjalizacji w projektowaniu i wdrażaniu regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego (Smart specialization and their role in designing and implementing of the regional innovation strategy of the Silesian Province)
Autor: Jan Brzóska


Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu (Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory)
Autor: Joanna Duda


Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia – wybrane aspekty (Innovation of human resource management in health care sector – chosen aspects)
Autor: Wojciech Głód


Paradoks „retro-innowacji” w zarządzaniu marką (Paradox of retro-innovation in brand management)
Autor: Magdalena Grębosz, Jean-Marc Pointet


Działania innowacyjne czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa (Innovation actions as a factor of company’s development)
Autor: Marcin Jakubiec


Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsię- biorstw przemysłowych (Conditions of the innovative activity of industrial enterprises)
Autor: Alfreda Kamińska


Nowe podejście do planowania operacyjnego. Charakterystyka koncepcji beyond budgeting i SOFP (The new approach to operational planning. The lowdown on beyond budgeting concept and sales, operational and financial planning (SOFP))
Autor: Marcin Kowalewski


Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR (Management of multi-location projects as a determining factor of changes of key competencies of personnel consultants/HR coordinators)
Autor: Teresa Kupczyk, Piotr Bartkowiak


Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych (Risk of enterprises innovative activity in the context of their financial results)
Autor: Tomasz Nawrocki


Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji (Paradoxes in crisis and corporate identity)
Autor: Magdalena Rzemieniak


Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania (Innovation projects – the idea and determinants)
Autor: Seweryn Spałek


Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw (PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises)
Autor: Anna Starosta


Systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach logistycznych – wyniki badania (Information security systems in logistics enterprises – research results)
Autor: Robert Walasek


Społeczna niepewność jako bariera wdra- żania innowacji – przykład biopaliw w Polsce (Social uncertainty as a barrier to innovation implementation – the case of the Polish biofuel sector)
Autor: Maria Woźniak-Malczewska


Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw (Information sources of Polish small and medium-sized enterprises innovation)
Autor: Maciej Zastempowski
Zarządzanie partycypacyjne czy imperatywne władztwo w wymiarze sprawiedliwości (Participative management or imperative reign in the justice system)
Autor: Przemysław Banasik


Wykorzystanie wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania uwarunkowań satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego (The use of multidimensional association rules in search of determinants of customer satisfaction with services of local government units)
Autor: Krzysztof Błoński


Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej (Good management practices in local authority)
Autor: Szymon Cyfert, Witold Szumowski


Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej (Evaluation of internal organizational conditions and their impact on entrepreneurial behavior of employees)
Autor: Dorota Łochnicka


Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym (Evolution of job evaluation methods in literature aspect).
Autor: Krystian Olek


Narzędzia informatyczne inteligencji biznesowej wspomagające realizację projektów w przedsiębiorstwach (Business Intelligence IT tools supporting the execution of projects in enterprises)
Autor: Jolanta Pondel


Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce (Contemporary barriers in strategic governance of local development in Poland)
Autor: Andrzej Sztando


A new approach to avoiding cost overruns and implementation delays in future large projects in aerospace business (Unikanie opóźnień i przekraczania kosztów w realizacji wielkich projektów w przemyśle aeronautycznym – nowe podejście)
Autor: Christoph WinterUjęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym
Autor: Joanna Bagrij


Funkcjonalny wymiar konfliktu na rynku usług bankowych w Polsce
Autor: Malwina Berger, Maciej Mitręga


Segmentacja facebookowiczów – ujęcie ilościowe
Autor: Iwona Czerska


Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: Marek Ćwiklicki, Maciej Walczak


Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych
Autor: Dariusz Dąbrowski


Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp. z o.o.
Autor: Jakub Drzewiecki, Anna Równicka


Zarządzanie zaangażowaniem w pracę w świetle teorii wymagań i zasobów pracy
Autor: Konrad Kulikowski


Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsię- biorstwie
Autor: Anna Misztal


Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych – porównanie
Autor: Anna Myrda


Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji lean management – wyniki badań
Autor: Mateusz Podobiński


Elementy procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych
Autor: Andrzej Raszkowski


Dedicated standards for quality management in training companies
Autor: Piotr Rogala, Sławomir Wawak


Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie – studium przypadku
Autor: Małgorzata Trenkner, Bartosz Truszkiewicz


Wpływ systemu zarządzania jakoś- cią na dokonalenie wybranych procesów logistycznych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Autor: Dominik Zimon, Aleksandra Kawalec


Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego
Autor: Krzysztof Ćwik


Analiza relacji między regułami i procesami biznesowymi
Autor: Wojciech Fliegner


Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008
Autor: Michał Jankowski


Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?
Autor: Elżbieta Karaś, Agnieszka Piasecka-Głuszak


Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej
Autor: Patrycja Klimas


Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki otoczenia
Autor: Tomasz Kopczyński


Doskonalenie potencjału intuicyjnego współczesnego menedżera
Autor: Kamila Malewska


Zmiany upraszczające w organizacji – wyniki badań sondażowych
Autor: Grażyna Osbert-Pociecha


Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych
Autor: Ireneusz P. Rutkowski


Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Studia przypadków
Autor: Anna Sankowska, Krzysztof Santarek


Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku
Autor: Krzysztof Stepaniuk


Wykorzystanie sponsoringu imiennego w sporcie na przykładzie koszykarskiego Śląska Wrocław
Autor: Michał Terlecki


Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr
Autor: Katarzyna Tracz-Krupa


Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach
Autor: Paweł Waniowski


Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej
Autor: Jarosław Woźniczka


Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach
Autor: Anna Zięba

Statistical models for income distribution in the socio-economic systems
Autor: Ivan Blagun, Lesya Dmytryshyn


Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego
Autor: Michał Ginter


Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami
Autor: Tomasz Ingram


Wpływ elementów nazwy marki na jej postrzeganie przez nabywców – badanie eksploracyjne
Autor: Agata Krycia-Chomińska


Zarządzanie zespołem projektowym w organizacjach non-profit
Autor: Anna Marciszewska


Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników
Autor: Joanna Mróz


Problem określenia właściciela ekonomicznego majątku i akcji spółek Skarbu Państwa
Autor: Igor Postuła


Czynniki warunkujące realizację funkcji personalnej
Autor: Witold Szumowski


Europejskie i polskie hotelarstwo w dobie kryzysu europejskiego
Autor: Katarzyna Szydłowska


Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań
Autor: Stanisław Urban, Mariola Michałowska


Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego
Autor: Dorota Molek-Winiarska

Respektowanie interesów pracowniczych – przesłanki i korzyści w świetle badań empirycznych
Autor: Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek


Problematyka zarządzania płynnością finansową szwajcarskich jednostek gospodarczych – studium przypadku
Autor: Waldemar Piotr Gil


Rozwój zdolności przywódczych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
Autor: Katarzyna Grzesik


Losy zawodowe absolwentów kierunków ekonomicznych
Autor: Zofia Hasińska, Iwona Janiak-Rejno, Alicja Smolbik-Jęczmień


Motywowanie członków zespołu zadaniowego w teorii i w praktyce
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Zarządzanie projektami informatycznymi. Rola analizy przedwdrożeniowej
Autor: Marcin Moś


Fuzje i przejęcia a innowacyjność przedsiębiorstw sektora ICT
Autor: Karolina Olszewska


Ograniczanie złożoności organizacji – w świetle badań sondażowych
Autor: Grażyna Osbert-Pociecha


Konkurencyjność klastrów meblarskich w Polsce na tle podobnych inicjatyw w Europie
Autor: Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska


Kultura organizacyjna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy
Autor: Katarzyna Piwowar-Sulej


Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001
Autor: Piotr Rogala


Społecznie odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie „Optyka-Optometria Bracia Łygas”
Autor: Agnieszka Sokołowska


Zarządzanie filantropią korporacyjną na przykładzie spółki Abbott Laboratories
Autor: Dorota Teneta-Skwiercz


Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami – wyniki badań empirycznych
Autor: Anna Wójcik-Karpacz